Bescherming van Uw belangen!

Door† initiatief van iemand anders of de gemeente kunnen veranderingen in uw omgeving plaatsvinden, die invloed hebben op uw woon- of werkgenot. In de fase van totstandkoming van een bestemmingsplan heeft u verschillende momenten om hier op te reageren. Ook hierbij kan WaRO B.V. uw belangen verwoorden en u helpen:

 

 

Inspraak
In de voorbereidingsfase kondigt de gemeente een nieuw bestemmingsplan aan. In deze fase bekijkt de gemeente de belangen van verschillende burgers, bedrijven en andere organisaties. Het voorontwerp van het nieuwe plan wordt ter inzage gelegd op het gemeentehuis. Als belanghebbende kunt u dan uw mening kenbaar maken (inspraak). Soms worden er inspraakbijeenkomsten georganiseerd. Anders kunt u uw mening schriftelijk aan de gemeente kenbaar maken.

 

 

 

Zienswijze
Na de voorbereidingsfase stelt de gemeente een ontwerpbestemmingsplan op. Dit plan ligt zes weken ter inzage in het gemeentehuis. U kunt in deze periode uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken.† Deze zienswijze richt u aan het College van Burgemeester en Wethouders.

 

 

 

Planschade

Planschade is schade als gevolg van planologische wijzigingen of een nieuw bestemmingsplan. U kunt hierdoor benadeeld worden.

 

Bijvoorbeeld: tegenover uw woning was planologisch groen uitzicht maar onder het nieuwe regime wordt er een  appartementencomplex neergezet, Voor planschade geldt de wettelijke regeling vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening.

 

Een aanvraag om tegemoetkoming in planschade kan pas ingediend worden nadat de planologische wijzigingen onherroepelijk zijn. Een aanvraag om tegemoetkoming in planschade moet worden ingediend binnen 5 jaar nadat de planologische wijziging onherroepelijk is geworden, anders is de schadeclaim verjaard.